Přijímací řízení


Přijímací řízení

Chcete zapsat Vaše dítě k nám? Domníváte se, že jste v souladu s idejemi školy?

Pak vyplňte „PŘIHLÁŠKU“ v příloze a zašlete nám ji na email, nebo vhoďte do poštovní schránky mateřské školy.

Přihlášky přijímáme celoročně, ale časový předstih podané přihlášky není brán v případě zápisu do mateřské školy v potaz. Přestože podáte Přihlášku, musíte se ještě dostavit k zápisu osobně v měsíci květnu s vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Navštivte společně s dětmi Dny otevřených dveří, které probíhají každoročně v měsíci listopadu a dubnu.

Je nezbytné, aby byl soulad rodiny a školy. Je na odpovědnosti rodičů, aby si početli informace o škole na stránkách anebo přišli na den otevřených dveří. (Pokud je totiž v tomto nesoulad – ubližuje to dítěti, jeho pohodě a jeho socializaci ve škole).

____________________________________________________________________

Jak přihlásit dítě do mateřské školy na školní rok 2024/2025

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být smyslově, tělesně a duševně zdravé, mají již zvládnuty hygienické návyky (konkrétně: absence plínek, snaží se samostatně stolovat, a s dopomocí oblékat) a jsou způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem Palováček a Školním řádem.

Způsobilosti se rozumí:

 • respektovat stanovená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a řídit se jimi
 • dbát pokynů učitelek a ostatních zaměstnanců školy a řídit se jimi
 • spolupracovat a mít vůli přizpůsobit se
 • umět o něco požádat, vyjádřit své požadavky
 • schopnost udržet na chvíli pozornost

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci s výjimkou dítěte, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se koná 6. května 2024 od 8,00 do 16,00 hodin a 7. května 2024 od 13,00 do 16,00 hodin pro děti, které jsou přijímány k celodenní pravidelné docházce.

 

Počet přijímaných dětí

Předpokládaný počet přijímaných dětí pro školní rok 2024/2025: 15

 

K zápisu můžete využít od 1. dubna do 3. května 2024 i elektronický předzápis na web. stránkách školy: www.skolkapalovacek.cz 

Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • V případě zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci společností Hanon Systems Autopal Services s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o.  požadujeme na žádosti potvrzení – razítko zaměstnavatele.
 • doklad o očkování potvrzeným lékařem
 • rodný list dítěte
 • doklad o trvalém pobytu-platný občanský průkaz zákonného zástupce (cestovní pas)
 • pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění, že může dítě zastupovat (plná moc úředně ověřená). U pěstounů – doklad o svěření do péče.

O přijetí, nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel/ka mateřské školy ve správním řízení v souladu s vnitřní směrnicí „Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ ve lhůtě zpravidla 30 dnů od podání žádosti.  

Při osobním odevzdání žádosti s přílohami (vyjádření lékaře, doklad o trvalém pobytu a rodný list – k nahlédnutí) Vám bude předáno registrační číslo dítěte, pod kterým budete po skončení přijímacího řízení vyrozumění ohledně přijetí nebo nepřijetí dítěte.

Výsledky zápisu:

V případě přijetí dítěte:

 • Výsledky budou zveřejněny na dobu 15 dnů na webových stránkách MŠ www.skolkapalovacek.cz a vyvěšením seznamu na dveřích mateřské školy. Děti zde budou vedeny pod přidělenými registračními čísly.
 • Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.

V případě nepřijetí dítěte:

 • Rozhodnutí o nepřijetí lze převzít osobně, v případě nevyzvednutí bude zasláno poštou.

Školné:

Výši školného naleznete v oddíle Naše škola – školné (www.skolkapalovacek.cz).

Zaměstnanci společnosti Hanon Systems Autopal Services, s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech s.r.o. školné neplatí (firemní benefit).

 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 724 251 887 Lenka Macíčková nebo e-mailem: info@skolkapalovacek.cz