Vnitřní řád školní jídelny


MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína


Č. j.: PA-MA-49-1/2016
Vypracovala: Mgr. Lenka Macíčková, ředitelka
Projednáno na pedagogické radě dne: 22. 7. 2016
Projednáno na provozní poradě dne: 22. 7. 2016
Účinnost ode dne: 1.9.2016 (Tento Provozní řád ŠJ ruší platnost PŘŠJ 2015)

Změny

28.9.2017 Finanční limity na školní rok 2017/18

Stravování dětí mladších 3 let

12.07.2019 Finanční limity na školní rok 2019/20

01.09.2021 Podávání jídel

Odhlášky ze stravování

01.09.2021 Finanční limity na školní rok 2021/22

01.09.2022 Finanční limity na školní rok 2022/23

Informace o změně zdravotní způsobilosti dítěte

 

Školní jídelna je součástí MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína. Provozní řád školní jídelny je součástí Školního řádu MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína.

Zákonný zástupce je povinen se tímto vnitřním řádem řídit.

Pro provoz školní jídelny platí obecné pokyny a ustanovení Školního řádu MŠ Palováček s.r.o. Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína a následující pravidla.

 

Účel a předmět činnosti:

Školní jídelna MŠ zabezpečuje stravování dětí ve věku zpravidla od 3 do 7 let a nejdříve však pro děti od 2 let a zaměstnanců MŠ.

Maximální kapacita ŠJ je 80 strávníků.

 

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů). V Příloze č. 1 je stanovena průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1 vyhlášky o školním stravování.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny, nebo ředitelny MŠ.

Přihlášky ke stravování

Při přijetí dítěte do MŠ obdrží rodiče přihlášku ke školnímu stravování.

Ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

 

Životospráva dětí

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem

včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

(hlavním jídlem se rozumí oběd, doplňkovým jídlem přesnídávka a svačinka)

 

Doba podávání jídel

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly

(max. 3 hodiny)

Ranní přesnídávka: 8 : 35 – 9 : 00 hodin; předškoláci: 8,45 – 9,00 hodin

Oběd: 11 : 35 – 12 : 00 hodin; 12,00 – 12,30 hodin

Odpolední svačinka: 14 : 15 – 14 : 45 hodin; 14,30 – 14,45 hodin

 

Doba stravování děti mladší tří let je posunuta (každé jídlo cca o půl hodiny dříve než děti starší).

 

Děti, které odchází domů po obědě a mají celodenní stravování si vyzvednou odpolední svačinku ve 12:00 hodin na určeném místě. Je nutné tuto skutečnost nahlásit učitelce při ranním scházení a z hygienických důvodů přinést podepsanou, řádně vymytou krabičku a položit ji na určené místo. Do špinavých krabiček nebude svačinka vydána.

 

Pitný režim

Pitný režim zajišťují učitelky MŠ.

Během dne je v kuchyňce na stole k dispozici konvice s pitnou vodou, nerezová várnice s výpustným kohoutem na ovocný, nebo bylinkový neslazený čaj, nebo ovocný nápoj, který si děti mohou kdykoliv nalít. Nápoje tak zůstávají v teplém (studeném) biologicky nezměněném stavu.

Použitý hrneček si odloží na připravený tácek na svou značku.

 

Pravidla chování a organizace při stravování

Před každým jídlem musí děti dodržovat osobní hygienu (před každou třídou jsou umyvárny). Za čistotu stolů a třídy zodpovídá paní uklízečka.

V každé třídě je malá kuchyňka, kde dětem paní kuchařky jídlo připravují.

Některá jídla si připravují také děti samostatně.

Při ranní přesnídávce i odpolední svačince se děti obsluhují samy ze servírovacího vozíku. Taktéž přípravu prostírání, talířů, příborů… si děti zajišťují samostatně společně s paní učitelkou.

Děti ze III. třídy Zvídálků si 1x týdně připravují svačinku samostatně. Na ostatních třídách si děti připravují svačinku příležitostně.

Děti ze III. Třídy Zvídálků si samostatně mažou pomazánku na pečivo každý den.

Použité nádobí děti samostatně odnášejí do kuchyňky, očistí stěrkou a odkládají na servírovací vozík nebo do myčky na nádobí.

Při obědě děti ze třídy I. Žabiček sedí u stolu, paní kuchařka jim nalije polévku.

Děti z II. třídy Sluníček (od 2. pololetí) a III. třídy Zvídálků si nalévají polévku samostatně.

Pro hlavní jídlo si děti jdou do kuchyňky, kde je obslouží paní kuchařky. Děti mají možnost si zvolit velikost porce. Děti mají možnost přídavku jídla, kdykoliv si o něj požádají, při výdeji stravy.

Po dobu jídla jsou děti povinny sedět na svém místě a nevynášet potraviny ven ze třídy.

Použité nádobí děti samostatně odnášejí do kuchyňky, očistí stěrkou a odkládají na servírovací vozík. Paní kuchařka je poté vkládá do myčky na nádobí.

Děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale dbáme na to, aby děti alespoň ochutnaly pokrm.

Žádné dítě nedokrmujeme a to ani ve výjimečných „klasických“ případech nechutenství, nebo loudání v jídle.

Pokud se dítě polije nebo něco vylije, rozbije nádobí, paní uklízečka pomáhá dítěti s úklidem. Pokud by se dětem stal úraz, nevolnost, první pomoc poskytne paní učitelka. Při závažnějším úraze zdravotník MŠ.

 

Povinnosti zákonných zástupců:

Odhlášky ze stravování

Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit 24 hodin předem, a sice do 14:00 hodin, ve výjimečných případech do 6:30 (7:00) týž den (nemoc).

V pondělí vždy do 7:00 hodin.

Omlouvat lze telefonicky na čísle 728776797, nebo 556/623612.

V případě neomluvené absence nebude platba odhlášena.

V případě nepřítomnosti dítěte a neomluvené stravy je zákonný zástupce povinen uhradit věcnou a mzdovou režii, což vyplývá ze školského zákona, který umožňuje dotovanou stravu jen dětem v době jejich pobytu ve školce.

V případě náhlého onemocnění je možno vydat stravu jen v prvý den nemoci. Z hygienických důvodů je nutno buď ráno, nebo v 11,00 hodin přinést označené nádobky - jídlonosiče a položit je na označený stůl na chodbě: Sluníčka, Žabičky u kuchyně, Zvídálci u hlavního vchodu a vyzvednout tamtéž od 11.00 do 11.30 hodin.

 

Doba hlavních prázdnin, vánočních svátků – uzavřený provoz, případně mimořádné volno

V těchto dnech jídelna nevaří a každé dítě je automaticky odhlášeno.

O termínech budou zákonní zástupci s předstihem informováni na nástěnce v šatně (u jídelního lístku).
Pokud je dítě na škole v přírodě, výletě …, musí oběd dítěti předem zákonný zástupce odhlásit sám. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován.

Rovněž, pokud zákonný zástupce přihlásí své dítě k docházce v prázdninových měsících – červenec, srpen je dítěti neodebraný oběd (po celou dobu) účtován. Nutno nahlásit do čtrnácti dnů od zveřejnění seznamu (záznamových archů).

Provoz školní jídelny

Výdejní doba pro děti a zaměstnance dle rozvrhu obvykle

11,30 12,00

Do nosičů

11,00 11,30

Doporučená doba pro výdej do jídlonosičů je od 11,00 – 11,15 hodin, do skleněných nádob se strava nevydává s ohledem na bezpečnost a zajištění hygienické nezávadnosti vydané stravy.

Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jeho vydání do jídlonosiče.

 

Při příležitosti různých akcí školy lze obvyklou dobu výdeje obědů stanovit i jinak – zákonní zástupci dětí jsou vždy předem upozornění.
Strava se mimo jídelnu nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů povolí vedoucí školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného dítěte v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit.

 

Platba stravného

Platba stravného se provádí zálohově prostřednictvím účtu. Splatnost úplaty je vždy nejpozději do 15 dne následujícího kalendářního měsíce.

Rodiče si zajistí u svých peněžních ústavů trvalý příkaz tzv. souhlas s inkasem, zadají nejvyšší možnou částku k měsíční úhradě = 1 200,- Kč.

BÚ MŠ Palováček: 2102096014/2010

 

Potvrzení o zadání platby

Zadání platby, zavedení souhlasu s inkasem doloží zákonný zástupce MŠ na příslušném formuláři:

Využije formulář MŠ

Vytvoří si formulář vlastní

Přepošle emailem potvrzení, že si souhlas zadal přes internetové bankovnictví

Na formuláři musí být uvedeny následující údaje:

Příjmení, jméno zákonného zástupce

Příjmení, jméno dítěte

Číslo účtu zákonného zástupce

Číslo účtu MŠ: 2102096014/2010

Název platby – stravné

 

Finanční limity

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

 

CELODENNÍ STRAVOVÁNÍ

 

2 – 6 let MŠ

7 let MŠ

Přesnídávka

10,- Kč

11,- Kč

Oběd

24,- Kč

27,- Kč

Svačinka

10,- Kč

11,- Kč

Pitný režim

6,- Kč

6,- Kč

Celkem

50,- Kč

55,- Kč

 

Kalkulace ceny stravného zahrnuje:

Ceny potravin

Finanční normu regulovanou vyhláškou

Mzdovou režii

Věcnou režii - energie, voda, elektřina, plyn, opravy a údržba strojů, revize, mycí prostředky…)

 

Informace o změně zdravotní způsobilosti dítěte

Zákonný zástupce je povinen informovat o zdravotních obtížích dítěte – strávníka, nebo jiných skutečnostech, na něž je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska.

O sestavu jídelníčku se stará vedoucí ŠJ a obě kuchařky. Jídelní lístek se sestavuje vždy týden dopředu a vyvěšuje vždy v pátek na nástěnku v šatně tříd a na webové stránky.

Jídelníček musí být sestaven v souladu s výživovými normami a finančními limity, podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Součástí normativu je pitný režim. Kuchyně umožňuje dietní stravování.

Kvalita podávané stravy se sleduje pomocí tzv. spotřebního koše, který je stanoven počítačovou metodou na základě dosud platných doporučených výživových dávek.

 

Případné dotazy ohledně stravování, informace o platbách nebo případné stížnosti, podněty a připomínky můžou rodiče projednat přímo v ředitelně MŠ nebo telefonicky na číslech 728776797, 556/623612 – p. Ž. Pospěchová.

 

 

Ž. Pospěchová - vedoucí ŠJ

Mgr. Lenka Macíčková - ředitelka MŠ