Školné / úplata


Mateřská škola Palováček s.r.o, Suvorovova 199, Šenov u Nového Jičína

Pokyn jednatelky mateřské školy ke stanovení úplaty (školného) za
předškolní vzdělávání

Č.j.: PA-MŠP-75/2023/24 ​

Účinnost od: 1.9.2024 do 31.8.2025

Spisový znak: 2.2.

Skartační znak: S 5

Změny:

 

Tento pokyn je stanoven v souladu s obecným ustanovením § 123 odst. 2. a 4. zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví úplatu za předškolní vzdělávání,neboli školné (dále jen „školné“), kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte mateřské škole. 

Výši školného stanoví jednatelka mateřské školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační nástěnce mateřské školy, internetových stránkách školy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 

V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

Ke zvýšení školného může dojít v důsledku:

- nárůstu všeobecné cenové hladiny zboží a služeb

- změny podmínek smlouvy mateřské školy s firmou Visteon-Autopal „Smlouva o pronájmu objektu“ ze dne 30.1.1998 v platném znění ze dne 7.12.2012.

 

ČL.II

Školné

Zaměstnancům společnosti Hanon Systems Autopal Services, s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech, s.r.o. a zaměstnancům mateřské školy Palováček hradí školné v rámci firemního benefitu tyto uvedené společnosti. 

Viz Smlouva mateřské školy s firmou Visteon-Autopal o pronájmu objektu ze dne 30.1.1998 v platném znění ze dne 7.12.2012 a Organizační řád MŠ Palováček ze dne 1.1.2012 v platném znění.

 

Čl. III

Výše úplaty

Výše ročního školného pro školní rok 2024/25 je stanovena na 18 000,- Kč s možností měsíčních splátek 1 500,- Kč.

 

Čl. IV

Snížení úplaty

V případě přijetí druhého, třetího dítěte (souběžná docházka) zákonného zástupce k předškolnímu vzdělávání je zákonnému zástupci dítěte dána možnost požádat o slevu na školném. 

Roční školné na druhé dítě 15 000,- Kč s možností měsíčních splátek 1 250,- Kč.

Roční školné na třetí dítě 12 000,- Kč s možností měsíčních splátek 1 000,- Kč.

 

 

 

 

ČL. V

Školné po dobu výpovědní lhůty

Zákonný zástupce hradí školné i pokud jeho dítě po podpisu smlouvy do mateřské školy nenastoupí bez závažného doloženého důvodu po dobu výpovědní lhůty 3 měsíců.

V tomto případě hradí školné i zaměstnanci společnosti Hanon Systems Autopal Services, s.r.o. a Plastic Omnium Lighting Czech, s.r.o. sami, nikoliv výše uvedené společnosti.

 

Úhradu provede prostřednictvím účtu zasláním platby na BÚ MŠ Palováček:

2102096014/2010

 

Čl. VI

Školné při ukončení předškolního vzdělávání v průběhu školního roku

Zákonný zástupce hradí celé roční školné v případě ukončení předškolního vzdělávání v průběhu školního roku bez udání závažných důvodů, v případě závažných důvodů pak jeho poměrnou část.

Úhradu provede prostřednictvím účtu zasláním platby na BÚ MŠ Palováček:

2102096014/2010

 

Čl. VII

Školné při vzdělávání dětí distančním způsobem

(Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku)

Zákonný zástupce hradí školné i pokud se jeho dítě vzdělává distančním způsobem.

 

Čl. VIII

Prominutí školného

Školné za hlavní, letní prázdniny (červenec, srpen) je prominuto pouze zákonnému zástupci dítěte, které nastoupí v následujícím školním roce k povinnému vzdělávání do Základní školy a dítě omluví z docházky na celé dva měsíce červenec, srpen.

 

Čl. IX

Školné při přerušení provozu v době prázdnin

Přerušení provozu v době všech prázdnin v případě, nízkého zájmu o poskytování předškolního vzdělávání; nižší než 10 dětí nemá vliv na školné.

 

Čl. X

Splatnost školného

Úhrada ročního školného:

První platba pro školní rok, tj. 50% ročního školného je splatná do 31.8. před zahájením příslušného školního roku. 

Druhá platba pro školní rok, tj. 50% ceny ročního školného, je splatná do 5.1. příslušného školního roku.

Úhradu provede zákonný zástupce prostřednictvím účtu zasláním platby na BÚ MŠ Palováček:2102096014/2010

Potvrzení o zadání platby předá zákonný zástupce ředitelce školy.

 

 

 

Úhrada měsíčních splátek:

Úhrada je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce ve kterém dítě dochází do školy. Zákonný zástupce si zajistí u své banky trvalý příkaz tzv. souhlas s inkasem, zadá částku k měsíční splátce 1 500,- Kč (v případě 2 dítěte 1 250,- Kč, v případě 3 dítěte 1 000,- Kč).

Potvrzení o zadání souhlasu s inkasem předá ředitelce školy.

 

V případě prodlení zákonných zástupců se zaplacením školného, jsou zákonní zástupci povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,273 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nezahrnuje případný nárok školy na náhradu škody.

 

Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2024

 

 

V Šenově u Nového Jičína dne: 20. 04. 2024

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Macíčková