Logopedická preventivní péče


Pečujeme o správný řečový vývoj našich dětí tak, aby řeč našich dětí byla kultivovaná, správná a bohatá.

Logopedickou prevencí předcházíme poruchám řeči, ale můžeme ji také chápat jako souhrn podnětů pro správný vývoj řeči.

V mateřské škole působí logopedický asistent – Mgr. L. Macíčková, který má za úkol podílet se na podpoře přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku. Vhodnými aktivitami působit preventivně na vznik poruchy řeči a čtenářských obtíží. Poskytovat zákonným zástupcům dětí s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Formy log. prevence:

P. učitelky:

 • zajišťují každodenní logopedickou prevenci
 • zařazují pravidelné logopedické chvilky do řízených denních aktivit
 • snaží se zkvalitnit poradenskou péči pro rodiče

Log. asistent zajišťuje:

 • pravidelnou skupinovou logopedickou prevenci pro děti ve věku 3-5 let, která probíhá v dopoledních hodinách v logo třídě (PO, ČT, PÁ cca 8,15 – 9,45 hod.)
 • pravidelnou skupinovou logopedickou prevenci pro děti ve věku 5 – 7 let, která probíhá v odpoledních hodinách v logo třídě (PO, ČT, PÁ cca 13,00 – 15,00 hod.)
 • „tréning jazykových schopností“ podle D. B. Elkonina „V KRAJINĚ SLOV A HLÁSEK, preventivní a stimulační program určený dětem v režimu povinného předškolního vzdělávání. Probíhá 1x týdně v úterý a ve středu pro 2 skupiny dětí, od 9,00 – 10,00 hodin v logo třídě.

Rozvíjí jazykové vědomí, poskytuje model správné výslovnosti, buduje předčtenářské dovednosti; fonematický sluch, fonematické uvědomění a rozvíjí jazykový cit.

Logo třída je vybavena velkými zrcadly, sadou logopedických pomůcek k rozvoji řeči a pomůcek k rozvoji předčtenářské gramotnosti.

Cvičení pro logopedickou prevenci rozdělujeme do oblastí:

 1. Hrubá motorika
 2. Jemná motorika
 3. Grafomotorika
 4. Motorika mluvidel (oromotorika)
 5. Fonační a dechová cvičení
 6. Cvičení pro rozvoj zrakové percepce
 7. Cvičení pro rozvíjení sluchového vnímání, rytmizace, fonematický sluch
 8. Časová a prostorová orientace
 9. Doplňkové činnosti (hmat, čich, chuť)