Postup vzhledem ke Covid-19


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Cocid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Pro stanovení hygienických a protiepidemických pravidel bude vycházet z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ a její aktualizace.

Informace budou včas zveřejněny na webových stránkách školy v oddíle Covid-19 a vstupních dveřích školy.
 

Hygienická pravidla a standart úklidu vzhledem ke Covid – 19
ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU
 • Vstup rodičů do budovy pouze v roušce.
 • U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Děti jsou na tento postup opakovaně upozorňovány.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání všech využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání prostor školy se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně i v průběhu edukace dětí.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilními ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení výuky a po odchodu dětí ze školy.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • 1x týdně (sobota) provádí externí firma hloubkovou dezinfekci ozonem všech vnitřních prostor školy.
 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Škola je vybavena
 • Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou.
 • Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do dávkovačů.
 • Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Přiměřeným počtem roušek – pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky dětmi).

Provoz na všech třídách dle Školního řádu:

Dopoledne:

 • Všechny děti se scházejí od 6,00 hodin ráno na jedné třídě - II. třída Sluníčka
 • Děti z I. třídy Žabiček a III. třídy Zvídálků odchází do své třídy v 7,00 hodin. (Od 7,00 hodin i během dne vstup předním vchodem pro rodiče Zvídálků).

Odpoledne:

 • Děti z I. třídy Žabiček a II. třídy Sluníček odchází do III. třídy Zvídálků v 15,30 hodin.
 • Pobyt všech dětí a rozcházení od 15,30 – 17,00 hodin na jedné třídě - III. třída Zvídálci.

Pro všechny rodiče platí povinnost zakrytí úst a nosu, dodržování odstupu 2m. Vstup do šaten bude umožněn všem rodičům.
Průchod chodbou školky je zakázán.